Villkor

Gällande villkor finns alltid på www.happybooking.se.

Avtalets parter

Bolaget som använder bokningssystemet och likaså innehavaren av abonnemanget – nedan kallad Kunden. Happybooking bokningssystem är en Internetbaserad tjänst som levereras av Happybooking International AB – nedan kallad Leverantören.

Bilagor

1. Personuppgiftsbiträdesavtal

Godkännande av villkor och abonnemang

Villkoren godkänns av Kunden i och med att villkorsrutan markeras i samband med registrering på Leverantörens hemsida. Leverantören äger rätten att justera gällande villkor löpande. Ändringar som berör bindningstider och prisändringar skall dock alltid notifieras till kund via e-post eller brev.

Ålderskrav

Personen som signerar avtalet för Kunds räkning måste vara minst 18 år gammal.

Omfattning och nyttjande av systemet

Abonnemanget ger Kunden rätt att använda HappyBookings bokningssystem. Rätten att använda systemet är begränsat till den juridiska enhet som tecknat avtalet. Kunden har endast rätt att nyttja systemet för avsedda syften och på ett, enligt Leverantörens bedömning, normalt sätt. I händelse av missbruk äger Leverantören rätt att avsluta avtalet utan förvarning.

Kortbetalning

I den angivna avgiften för systemet ingår möjligheten att teckna kortbetalningsavtal för att ta emot kortbetalningar. Leverantören tillhandahåller denna tjänst i samarbete med Elavon (www.elavon.com). Leverantören tillhandahåller separata avtal för kortbetalning och Kunden åtar sig att inte bedriva olaglig verksamhet genom avtalet för kortbetalning. För varje mottagen betalning med kort tillkommer en avgift enligt gällande prislista då avtalet tecknas. För information om priser kontakta kundtjänst på info@happybooking.se. Ingen månadskostnad eller startkostnad tillkommer för denna tjänst. Tjänsten går ej att ansluta för demopaketet. Vid tecknande av avtalen krävs att firmatecknare tillhandahåller uppgifter som styrker behörighet till bolaget och dess konton. HappyBookings kundtjänst kommer att kontakta alla kunder om möjligheten att starta upp kortbetalning.

Betalningsvillkor - fakturering

Månads, kvartals eller årsavgifter faktureras med 10 dagar netto i förskott. I det fallet att fakturan inte betalas i tid äger Leverantören rätt att låsa kontot till dess att skulden är reglerad. Om skulden inte regleras inom totalt 45 dagar så äger Leverantören rätt att radera kontot. Kunden godkänner att Leverantören skickar fakturor och påminnelser via e-post. Påminnelseavgift om 150kr per faktura tas ut för fakturor som är reglerade efter 10 dagar från fakturadatum. Leverantören har rätt att påföra påminnelseavgiften på nästkommande månads faktura. Paketet "Gratis" debiteras med 1,9% per bokning. Debiteringen beräknas på det verkliga försäljningsvärdet oavsett det registrerade priset i Happybooking. Debitering sker även om försäljning sker utanför Happybooking om bokningen registreras i systemet. Gällande priser för tjänsten finns alltid på https://www.happybooking.se/priser/

Betalningsvillkor – kreditkort

Betalning via kreditkort sker månadsvis I förskott. Ifall detta inte betalas i tid äger Leverantören rätt att låsa kontot till dess att skulden är reglerad. Om skulden inte regleras inom totalt 45 dagar så äger Leverantören rätt att radera kontot. Kunden godkänner att Leverantören skickar påminnelser via e-post.

Varaktighet och uppsägning

Skickade fakturor återbetalas ej. Om inte annat är överenskommet i ett skriftligt eller muntligt avtal mellan Kunden och Leverantören så finns det ingen bindningstid eller uppsägningstid på abonnemanget. Kunden skall skriftligen via brev eller e-post meddela att de avser avsluta abonnemanget. Leverantören skall inom 7 dagar bekräfta uppsägningen.

Driftsäkerhet

Leverantören strävar efter högsta möjliga driftsäkerhet och har idag en historik på 99,9 procent upptid för systemet (per 2016-02-17), men ansvarar inte för eventuella avbrott på grund av faktorer som ligger utanför Leverantörens kontroll. Sådana avbrott innefattar strömavbrott, fel i utrustning, anslutningar och liknande. I alla händelser har Leverantören som mål att återgå till normal drift så snart som möjligt. Vid uppdateringar av systemet äger Leverantören rätt att stänga systemet. Detta har Leverantören för avsikt att göra på tider som skadar Kundens verksamhet minst.

Kunddata

Kunden äger registrerade data som tagits emot via den egna anläggningen. Bokningar och relaterad information finns kvar i systemet minst 12 månader från bokningsdatum men kan därefter komma att raderas. Vid abonnemangets avslutande har Kunden rätt att begära export av data. Kundens data kan raderas efter 45 dagar om abonnemanget upphör och Leverantören har ingen skyldighet att lagra data efter denna periods utgång. Läs mer om detta i vår villkorsbilaga "Personuppgiftsbiträdesavtal".

Användardata

När du som systemadministratör skapar ett konto tillåter du att Happybooking lagrar de användaruppgifter och personuppgifter som du anger för den nya användaren. Du tillåter samtidigt att Happybooking kontaktar dig med information och erbjudanden runt systemet och dess funktioner. När du lägger till en ny anställd eller användare i systemet är du ansvarig för att inhämta medgivande från denna person att du får lagra deras personuppgifter i systemet samt att vi kan kontakta dem via den e-post och telefonnummer du anger. Samtliga användare accepterar också att information runt användande av systemet lagras. Happybooking lagrar IP, Användarnamn och information om vad användaren gör i systemet för att ni och vi gemensamt skall kunna felsöka eventuella problem som uppstår. Happybooking säljer inte dessa uppgifter vidare till tredje part.

Ändringar

Leverantören har rätt att uppdatera och förbättra applikationen samt ändra funktionalitet.

Prishöjningar

Leverantören garanterar att prishöjningar meddelas tydligt minst 3 månader i förväg, förutom sådana prishöjningar som kan erfordras på grund av prisindexuppräkningar, valutakurser eller andra faktorer utom Leverantörens kontroll. Ny funktionalitet i form av tilläggsmoduler kan prissättas separat av Leverantören.

Rättigheter till systemet

Systemet ägs i sin helhet av Leverantören och är upphovsrättsligt skyddat. Leverantören kan när som helst överlåta sina rättigheter och förpliktelser till tredje part, förutsatt att denne avser att fortsatt upprätthålla tjänsten enligt detta avtal.

Kundens skyldigheter

Kunden bär hela och fulla ansvaret för affären med slutkund samt avtal med slutkund som hanteras via Leverantörens system. Kunden bär det fulla ansvaret för att vid varje tidpunkt kontrollera de uppgifter som registreras eller visas i systemet är korrekta. Kunden förbinder sig att inte agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda systemet samt att inte registrera kränkande eller vilseledande uppgifter.

Leverantörens sekretessåtagande

Leverantören bearbetar endast Kundens data för Kundens räkning och för vidareutveckling av systemet. Leverantören åtar sig att inte lämna ut Kundens data till tredje part. Leverantören har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att systeminformationen av misstag eller genom illegal handling försvinner, sprids, förstörs eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning.

Leverantörens ansvar

Leverantören ansvarar inte för skada orsakad av tredje part, verksamhetsavbrott, förlorade inkomster, följdskador eller annan indirekt förlust eller skada. Detta gäller oavsett om skadan uppstår på grund av ett fel i systemet eller vid felaktigt användande av kunden. Detta gäller även om leverantörens anställda personal begår oavsiktliga misstag som kunden kan se men inte uppfattat i systemet.

Retur

Tjänsten går ej att returnera och Leverantören erbjuder inga återbetalningar för delvis utnyttjade månader, eller för ej utnyttjade tjänster på ett aktivt konto.

Tvist

Varje tvist som uppstår avseende detta avtal ska tas upp i svensk domstol.

Ett urval av våra kunder

  • Untitled -2
  • Gasthaus _pyorealogo

Kontakta oss för att boka personlig genomgång